Další činnost
Exekutorský úřad

Další služby

Exekutorské zápisy

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

  • skutkové děje – jedná se např. o osvědčení splnění dluhu, vyjádření určité osoby, otevření bezpečnostní schránky, průběh jednání, předání věci či peněz,
  • stav věci – jedná se např. o stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci v právním slova smyslu, tedy věci movité i nemovité a také jejich součásti a příslušenství, např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny aj.

Exekutorský zápis je veřejná listina, u níž platí pravdivost toho, co je v ní obsaženo, není-li prokázán opak. Exekutorský zápis lze tedy využít například v občanskoprávním, správním či jiném řízení s důkazní silou veřejné listiny.

Za sepsání zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu zápisu náleží soudnímu exekutorovi odměna určená na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif).

Exekutorská úschova

Soudní exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy jakékoli movité věci a peníze v jakékoli formě (tj. hotovost i peníze převedené z účtu na účet). Oprávnění soudního exekutora k přijímání úschov je však věcně omezeno pouze na úschovy v souvislosti s řízením soudním (nalézacím, exekučním, vykonávacím, řízením ve správním soudnictví, aj.), řízením správním, řízením rozhodčím, případně s jiným řízením, v jehož rámci dochází k rozhodování o právech a povinnostech před orgánem veřejné moci. Tato úschova nemá povahu uložení solučního – tj. nemůže být využita ve smyslu ustanovení § 568 OZ; věc přijatá do úschovy může být na žádost složitele kdykoli, a to zcela nezávisle na vůli oprávněného, tomuto složiteli vydána nazpět. Soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení. Nespornou výhodu exekutorské úschovy je například to, že soudní exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání, to znamená, že uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ jakékoli vzniklé újmy.

Za poskytnutí exekutorské úschovy náleží soudnímu exekutorovi odměna určená na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif). Odměna za poskytnutí exekutorské úschovy však musí činit nejméně 1.000 Kč.

Právní pomoc

Mimo exekuční činnosti je soudní exekutor oprávněn i k další činnosti, označované jako „právní pomoc“. S ohledem na detailní znalost úpravy exekučního řízení disponuje soudní exekutor a jeho zaměstnanci takovými znalostmi a zkušenostmi, které zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb v porovnání s ostatními právními profesemi. Soudní exekutor v rámci poskytování právní pomoci především poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému ohledně právních a faktických kroků, které je v exekuci nebo výkonu rozhodnutí vhodné učinit, a zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i exekutor, který exekuční návrh zpracoval). S ohledem na skutečnost, že návrh musí mít zákonem požadované náležitosti, je vhodné, aby oprávněný již v této fázi spolupracoval se soudním exekutorem, který tak zajistí, aby návrh byl soudu podán bez chyb a se všemi potřebnými listinami. Náklady na vyhotovení exekučního návrhu lze v exekuci vymáhat po povinném a úhrada těchto nákladů může být dohodou s exekutorem navázána na výsledek exekuce.

Za poskytování právní pomoci náleží soudnímu exekutorovi odměna určená na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Dobrovolné dražby

Předmětem dobrovolné dražby mohou být věci nemovité i movité. Dražbu lze provést na návrh vlastníka věci nebo na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat, zejména insolvenčního správce nebo soudního komisaře v případě likvidace dědictví. Exekutor v případě dobrovolné dražby postupuje přiměřeně podle exekučního řádu (ustanovení § 76 odst. 2 e. ř.). Mezi exekutorem a navrhovatelem musí být sepsána smlouva. Pro uzavření smlouvy o provedení dražby navrhovatel předloží soudnímu exekutorovi spolu s návrhem potřebné podklady, tj. zejména listiny identifikující předmět dražby, listiny prokazující vlastnické právo navrhovatele a případně i oprávnění navrhovatele s věcí disponovat, v případě movitých věcí listiny nezbytné pro provozování věci (například technický průkaz vozidla), listiny o ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno (např. znalecký posudek), listiny o uvedení závad, které na předmětu dražby váznou. Je-li navrhovatelem insolvenční správce, pak se smlouva stává platnou a účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor. Aplikace zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je výslovně vyloučena, soudní exekutor provede dražbu dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, za přiměřeného použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a dále se bude řídit dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., (exekuční tarif) a vyhlášky č. 418/2001 Sb. (o postupech při výkonu exekuční činnosti).

Za provedení dobrovolné dražby náleží soudnímu exekutorovi odměna, jejíž výše se sjednává dohodou. Exekutor je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele. Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, bude sjednána ve smlouvě o provedení dražby. Je-li navrhovatelem insolvenční správce, výše odměny exekutora nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1.000.000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10.000.000 Kč.

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu (dále jen "oznámení o výhradě") tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

Za činnost týkající se oznámení o výhradě náleží soudnímu exekutorovi finanční náhrada určená na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif).

Nahlížení do spisu

Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do exekučních spisů a pořizovat z nich výpisy, oprávněné osoby mohou tak činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu provede exekutorský úřad vždy záznam, který osoba, jenž do spisu nahlíží, podepíše.

Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři do něho lze nahlédnout. Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel, jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činnosti exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.

Prosíme žadatele o nahlédnutí do spisu, aby svoji žádost doručili osobně na spisovnu exekutorského úřadu nebo ji zaslali poštou na adresu sídla úřadu nebo na e-mailovou adresu: suchanek@exekucepraha.cz. V žádosti uveďte svou e-mailovou adresu, nebo telefonní kontakt, na který bude pověřeným zaměstnancem úřadu sdělen termín (datum a hodina), v němž bude žadateli umožněno nahlížení do spisu. Termín nahlížení do spisu bude stanoven nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti. 

V případě, že chcete nahlédnout do spisu jménem účastníka řízení, je nutné, abyste doložili plnou moc, která Vás k těmto úkonům opravňuje.

Jiná činnost na základě pověření soudu 

Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost, zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele. V rámci další činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Na základě pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje exekutor majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně nebo prostřednictvím jiné osoby vykonává správu takového majetku. Při evidenci spravovaného majetku postupuje exekutor přiměřeně jako při evidenci věcí převzatých do úschovy.

Za jinou činnost na základě pověření soudu náleží soudnímu exekutorovi finanční náhrada dle části páté vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora.

Jak mohu zřídit zástavní právo na nemovitých věcech dlužníka

Máte-li vykonatelnou pohledávku (tj. peněžitý nárok přiznaný exekučním titulem), soudní exekutor Vám ji na Váš návrh může zajistit nuceným zřízením zástavního práva (exekutorské zástavní právo) na nemovité věci dlužníka. Toto zástavní právo má shodné účinky jako jakékoliv jiné běžné smluvní zástavní právo. Výrazně vylepšuje Vaši šanci na uspokojení pohledávky a Vaše postavení jako věřitele v případném nuceném prodeji nemovité věci dlužníka ať už v exekuci či v insolvenčním řízení.