GDPR
Exekutorský úřad

Informace pro účastníky exekučních řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, IČ 66248981 (dále jen „Správce“).

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu poverenec@exekucepraha.cz , případně telefonicky na čísle 603 142 152.

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;
 • za účelem veřejného zájmu, tj. zajištění pořádku a bezpečnosti ve veřejných prostorách exekutorského úřadu mohou být tyto monitorovány kamerovými systémy s dobou uchování a následného automatického smazání záznamu po pěti dnech;

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).
 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnanci soudního exekutora, dodavatel informačního systému ostatní účastníci exekučního řízení,

Osobní údaje v exekutorských spisech zpřístupňuje exekutorský úřad podle článku 86 Nařízení v souladu s právem České republiky. Osobní údaje účastníků obsažená v exekučních řízeních jsou přístupná osobám, které mají podle příslušných zákonů právo nahlížet do spisů.

Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce předává osobní údaje k plnění svých povinností centrálním evidencím, zejména Centrální evidenci exekucí a Registru zahájených exekucí. Správce dále předává osobní údaje při zveřejňování dokumentů, které mu umožňuje a ukládá zákon.  

Správce dále předává osobní údaje k plnění svých oprávnění a povinností zjišťovat majetek povinných osob či jejich manželů.

Pokud je správce povinen podrobit se kontrole oprávněných orgánů (Exekutorské komory České republiky, Ministerstva spravedlnosti, soudu, orgánů státní finanční správy či dalším orgánům oprávněným kontrolovat plnění další zákonných povinností) nebo auditu, pak osobní údaje předává správce rovněž osobám, které kontrolu či audit provádějí.

Správce rovněž předává osobní údaje osobám s poštovní licencí, které provádějí přepravu a doručování zásilek.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skončení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

V Praze dne 25.5.2018

                                                                                          JUDr. Milan Suchánek

                                                                                              soudní exekutor

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

uchazeče o zaměstnání

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, IČ: 66248981 (dále jen „Správce“).

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Email: poverenec@exekucepraha.cz, Telefon: 603 142 152 (dál jen „Pověřenec“).

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem sběru zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným uchazečem, a dále ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění podkladů pro obranu při případném řešení žalobních nároků na základě diskriminace). Se souhlasem Subjektu údajů budou osobní údaje zpracovávány i po skončení výběrového řízení za účelem budoucího oslovení s nabídkou na uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo

pracovní poměr či s informací o vyhlášení výběrového řízení a to po dobu jednoho roku.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění pracovní smlouvy, ačkoli nemusí dojít k jejímu uzavření, oprávněný zájem Správce na ochraně vlastních práv a případně souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s přihlášením do výběrového řízení vyhlášeného Správcem.

 

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanec soudního exekutora na pozici personalisty.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány. Pakliže Subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jeho zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu 1 roku, nebo do odvolání takového souhlasu.

 

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

 

V Praze dne 25.5.2018

 

                                                                                 JUDr. Milan Suchánek

                                                                                     soudní exekutor