Média a zprávy


Bezplatné právní poradny

Exekutorský úřad Praha 9 Mgr. Michala Suchánka provádí i v letošním roce bezplatné právní poradny na téma exekuce pro sociálně slabší občany.

celý článek

Společenské aktivity soudního exekutora

Také začátkem roku se konají významné společenské akce, na kterých mohl soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek prezentovat činnost Exekutorského úřadu Praha 9 a jako partner některé z nich také podpořit.

celý článek

Mgr. Michal Suchánek od 1.1.2019 soudním exekutorem

Dosavadní dlouholetý kandidát Exekutorského úřadu Praha 9 a zástupce soudního exekutora Mgr. Michal Suchánek dne 25.9.2018 úspěšně absolvoval výběrové řízení vyhlášené Exekutorskou komorou České republiky a dne 29.10.2018 byl ministrem spravedlnosti České republiky jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Praha 9 v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9.

celý článek

Soudní exekutor pamatuje na Alma mater

Soudní exekutor se zúčastnil křtu knihy „Pocta Věře Štangové“, který se uskutečnil dne 16.října 2018 na Právnické fakultě UK. Tato kniha byla vydána u příležitosti udělení profesorské hodnosti i životního jubilea Věry Štangové a JUDr. Milan Suchánek byl poctěn možností asistovat u této významné události jeho oblíbené pedagožky.

celý článek

Podpora kulturní a prospěšné akce

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se podílel na podpoře akce "Na kus řeči s...", které se jako host zúčastnil režisér Zdeněk Troška. Akce se konala na zámku v Brandýse nad Labem.

Část výtěžku je věnována na podporu Centra pro rodiny s dětmi - Brandýský Matýsek.


Soudní exekutor podpořil fotbalovou akademii

V červenci 2018 proběhl pátý ročník Fotbalové akademie Jakuba Dovalila pod patronátem FK Motorlet Praha. Tento fotbalový kemp je již tradiční a účastní se ho děti z celé republiky.

celý článek

Exekutorský úřad absolvoval zdárně kontrolu Ministerstvem spravedlnosti ČR

Ve dnech 22.6.-4.7.2018 provedla kontrolní skupina Odboru exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR kontrolu Exekučního úřadu Praha 9. Předmět kontroly se skládal z obecné i zvláštní části a kromě jiného byla kontrolována zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování Kancelářského řádu a plynulost a délka exekučního řízení.

celý článek

Exekutorský úřad jako jeden z hlavních organizátorů mezinárodního Fotbalového turnaje EURODANUBE 2018

Jako již mnohokrát v minulosti, tentokrát v době 100. výročí oslav založení samostatné Československé republiky, jsme Mezinárodní turnaj pořádali ve spolupráci s Exekutorskou komorou České republiky pod záštitou náměstkyně primátorky hl.m.Prahy prof.Ing. Evy Kislingerové, CSc a se značným přispěním soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického a JUDr. Igora Ivanka. Exekutorský řad JUDr. Suchánka byl jedním z hlavních organizátorů turnaje EURODANUBE 2018, který proběhl v červnu v Praze.

celý článek

Exekutorský úřad Praha 9 opět prošel zdárně auditem

Citace z výroku auditora: „Provedli jsme audit účetní uzávěrky zadavatele JUDr. Milana Suchánka za rok  končící 31.12.2017. Podle názoru auditora účetní uzávěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv zadavatele k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků  za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“


23. světový kongres soudních exekutorů se konal poprvé v Asii!

Zástupce soudního exekutora Mgr. Michal Suchánek se opět osobně účastnil světového Kongresu soudních exekutorů pořádaného Mezinárodní unií soudních exekutorů (UIHJ), tentokrát ve dnech 1-4.5.2018 v Bangkoku. Tato světová organizace sdružuje již 91 zemí z celého světa včetně ČR.

celý článek