Pro oprávněné
Exekutorský úřad

Pro oprávněné

Kdo je oprávněný

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému. Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.)

Co může být exekučním titulem

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, můžete jako oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce. Exekučním titulem může být:

 • rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • exekutorský zápis (podle § 78 písm. a) exekučního zákona)
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (ve smyslu notářského řádu - zákon č. 358/1992 Sb., § 71a až 71c)
 • rozhodčí nález (ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů)
 • rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • vykonatelné rozhodnutí  a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon (§ 12 zákona o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.)


Exekuční titul musí být vykonatelný, to znamená, že musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu). K návrhu je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.

Jak lze zahájit exekuci

Exekuční řízení je zahájeno v okamžiku, kdy je exekutorskému úřadu doručen (ať už v elektronické podobě do datové schránky či do e-podatelny, anebo v listinné podobě na adresu exekutorského úřadu či osobně) Váš podepsaný exekuční návrh. Jako oprávněný podáte buď svůj vlastní exekuční návrh, anebo Vám exekuční návrh vypracujeme na základě Vámi sdělených dat (tj. zejména na základě řádně předloženého vykonatelného exekučního titulu) a po jeho vypracování Vás budeme předem domluveným způsobem kontaktovat ohledně termínu podpisu. Exekuci lze zahájit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí. Exekuční návrh můžete podat pouze za předpokladu, že povinný nesplnil dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a nejde-li o exekuční titul – rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové náhrady, vyklizení ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným nebo cizí rozhodnutí. Na základě cizího rozhodnutí lze však vést exekuci tehdy, pokud bylo u tohoto rozhodnutí vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.  

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.

Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení za předpokladu, že oprávněný je osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané pohledávky, nebo její právní nástupce a řízení již nebyla spojena podle shora uvedeného a je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,-Kč. Soud pak určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o nichž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.

Jaké jsou náležitosti exekučního návrhu

Návrh podaný soudnímu exekutorovi musí obsahovat:

 • označení exekutora včetně sídla,
 • určení, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje
 • podpis a datum
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo
 • přesné označení exekučního titulu
 • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena
 • a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil
 • popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává
 • v případě, že je oprávněný zastoupen, plnou moc zástupce
 • v případě, že je oprávněný obchodní firma i listiny prokazující oprávnění fyzické osoby za obchodní firmu jednat (výpis z OR, pověření zaměstnance….)

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu.

V exekučním návrhu můžete uvést i další skutečnosti, které usnadní provedení exekuce (např. údaje o majetku povinného, výpisy z katastru nemovitostí, střediska cenných papírů, má-li být exekucí postižen, jeho plátci mzdy atd.), pokud jsou Vám tyto údaje známy. Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (postoupení pohledávky, dědictví, převzetí závazků), pak musíte tuto skutečnost doložit listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem či notářem. Na rozdíl od úpravy výkonu rozhodnutí vykonávané soudem, v exekučním návrhu nemusíte určovat, jakým způsobem má být exekuce provedena (nemusíte např. bezpodmínečně označovat majetek povinného, který má být exekucí postižen).

Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve Vás nejpozději do 15 dnů exekutor, abyste návrh opravil nebo doplnil, určí Vám lhůtu a poučí Vás o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul nebo osvědčení o vykonatelnosti exekučního titulu, pak exekutor Váš exekuční návrh odmítne. Dbejte proto při sepisování exekučních návrhů pokynů výše uvedených, předejdete tím případným komplikacím. Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením ve lhůtě 15 dnů zamítne.

Exekutorský úřad umožňuje dohodou zřídit dálkový přístup a sepisování exekučních návrhů.

V případě, že Vám k jednotlivým informacím ohledně podání exekučního návrhu není cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Jak probíhá exekuce po podání návrhu

Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce („pověření“). Místně a věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud povinného (přesná definice v § 45 exekučního řádu). V případě, že neobsahuje návrh oprávněného všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. Doručením žádosti o pověření soudu se do rejstříku zahájených exekucí elektronický zapíší údaje podle § 35 odst. 1 písm. a) a c) až g) zák. č. 120/2001 Sb. Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření exekutor oprávněného vyrozumí o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutí shora uvedený zákaz. Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se shora uvedený zákaz nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejsou-li postiženy jinou exekucí, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora.  

Způsob provedení exekuce určí soudní exekutor a vydá o tom exekuční příkaz. Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má být exekuce provedena. Může též předvolat povinného a vyzvat ho, aby svou povinnost dobrovolně splnil nebo aby podal prohlášení o svém majetku.

Náklady exekuce, mezi něž patří zejména odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností hradí povinný. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb., v platném znění.

Exekutor může po oprávněném požadovat složení přiměřené zálohy na náklady exekuce (max. do 50 % tarifní odměny u exekuce na zaplacení peněžité částky), netýká se pohledávek výživného na nezletilé dítě.

Jak provádíte exekuci

Exekuci na peněžitá plnění provádíme:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením majetkových práv povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • postižením podniku
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 • prodejem zástavy
 • správou nemovitosti
 • pozastavením řidičského oprávnění

Exekuci na nepeněžitá plnění provádíme:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Jak mohu zřídit zástavní právo na nemovitých věcech dlužníka

Máte-li vykonatelnou pohledávku (tj. peněžitý nárok přiznaný exekučním titulem), soudní exekutor Vám ji na Váš návrh může zajistit nuceným zřízením zástavního práva (exekutorské zástavní právo) na nemovité věci dlužníka. Toto zástavní právo má shodné účinky jako jakékoliv jiné běžné smluvní zástavní právo. Výrazně vylepšuje Vaši šanci na uspokojení pohledávky a Vaše postavení jako věřitele v případném nuceném prodeji nemovité věci dlužníka ať už v exekuci či v insolvenčním řízení.