Jak postupovat při uplatnění nároku prostřednictvím soudního exekutora

 

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.)

1. Exekučním titulem může být:

 • rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • exekutorský zápis (podle § 78 písm. a) exekučního zákona)
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (ve smyslu notářského řádu - zákon č. 358/1992 Sb., § 71a až 71c)
 • rozhodčí nález (ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů)
 • rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • vykonatelné rozhodnutí  a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připoužtí zákon (§ 12 zákona o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.)


Exekuční titul musí být vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu). K návrhu je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.


2. Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí.

Oprávněný může podat exekuční návrh za předpokladu, že povinný nesplní dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a nejde-li o exekuční titul – rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, vyklizení bytu nebo místnosti se zajištěním bytové náhrady, vyklizení ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným nebo cizí rozhodnutí. Na základě cizího rozhodnutí lze však vést exekuci tehdy, pokud bylo u tohoto rozhodnutí vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.    

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.

Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení za předpokladu, že oprávněný je osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané pohledávky, nebo její právní nástupce a řízení již nebyla spojena podle shora uvedeného a je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,-Kč. Soud pak určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o nichž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.

3. Náležitosti exekučního návrhu

Návrh na nařízení exekuce podává oprávněný exekutorovi. Návrh může podat kterémukoliv exekutorovi, kterého si zvolí bez ohledu na místní příslušnost. Místně a věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud povinného (přesná definice v § 45 exekučního řádu). Návrh podaný exekutorovi musí obsahovat:

 • označení exekutora včetně sídla,
 • určení, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje
 • podpis a datum
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo
 • přesné označení exekučního titulu
 • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena
 • a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil
 • popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává
 • v případě, že je oprávněný zastoupen, plnou moc právního zástupce
 • v případě, že je oprávněný obchodní firma i listiny prokazující oprávnění fyzické osoby za obchodní firmu jednat ( výpis z OR, pověření zaměstnance….)

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu.

V exekučnímu návrhu by měly být uvedeny i další skutečnosti, které usnadní provedení exekuce (např. údaje o majetku povinného, výpisy z katastru nemovitostí, střediska cenných papírů, má-li být exekucí postižen, jeho plátci mzdy atd.) pokud tyto údaje oprávněný zná. Vzor exekučního návrhu je uveden v příloze.

Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (postoupení pohledávky, dědictví, převzetí závazků) je třeba doložit tuto skutečnost listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem. Na rozdíl od úpravy výkonu rozhodnutí vykonávané soudem, oprávněný nemusí v návrhu určovat, jakým způsobem má být exekuce provedena (nemusí např. bezpodmínečně označovat majetek povinného, který má být exekucí postižen).

4. Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul nebo osvědčení o vykonatelnosti exekučního titulu, exekutor usnesením exekuční návrh odmítne.

Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením ve lhůtě 15 dnů zamítne.

Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce ( „pověření“ ). Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi. Doručením žádosti o pověření soudu se do rejstříku zahájených exekucí elektronický zapíší údaje podle § 35 odst. 1 písm. a) a c) až g) zák. č. 120/2001 Sb.

5. Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření exekutor oprávněného vyrozumí o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

6. Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

7. Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutí shora uvedený zákaz.

8. Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se shora uvedený zákaz nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

9. S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejsou-li postiženy jinou exekucí, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora.  

10. Způsob provedení exekuce určí soudní exekutor a vydá o tom exekuční příkaz.

11. Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má být exekuce provedena. Může též předvolat povinného a vyzvat ho, aby svou povinnost dobrovolně splnil nebo aby podal prohlášení o svém majetku.

7. Náklady exekuce, mezi něž patří zejména odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností hradí povinný. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb., v platném znění.

8. Exekutor může po oprávněném požadovat složení přiměřené zálohy na náklady exekuce (max. do 50 % tarifní odměny u exekuce na zaplacení peněžité částky), netýká se pohledávek výživného na nezletilé dítě.

Nahlížení do spisu

§ 94 exekutorského řádu - Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat z nich výpisy, oprávněné osoby mohou tak činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jim pověřeného zaměstnance.  O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

                                    - Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

                                    - Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel, jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činnosti exekutora podle § 74 odst.1 písm. b) bez souhlasu žadatele.

Prosíme žadatele o nahlédnutí do spisu aby svoji žádost doručili osobně na spisovnu úřadu nebo zaslali poštou nebo na e-mailovou adresu: suchanek@exekucepraha.cz. V žádosti uveďte e-mailovou adresu, nebo kontaktní telefon, na který bude pověřeným pracovníkem úřadu sdělen termín - datum a čas, kdy bude žadateli umožněno nahlížení do spisu. Termín nahlížení do spisu bude stanoven nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti.