Jak postupovat
Exekutorský úřad

Pro povinné

Kdo je povinný

Dlužník, který řádně a včas nesplnil povinnost uloženou na základě exekučního titulu. Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jak postupovat při exekuci

V případě, že jste obdrželi vyrozumění o zahájení exekuce s výzvou k dobrovolnému splnění, je způsobem vyřešení exekuce zaplacení celé částky soudnímu exekutorovi.

Váš dluh je možné uhradit třemi způsoby placení:

  1. Bankovním převodem na účet exekutorského úřadu vedený u Raiffeisenbank a.s. číslo: 1251007551/5500 pod variabilním symbolem, kterým je spisová značka daného exekučního řízení bez symbolu 220 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné vždy uvést), tj. např. v případě exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 220 EX 1234/17 bude variabilní symbol 123417. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení či název povinného.
  2. Na kterékoli pobočce Raiffeisenbank, a.s. vkladem na účet exekutorského úřadu č. 1251007551/5500 pod variabilním symbolem, kterým je spisová značka daného exekučního řízení bez symbolu 220 EX a bez lomítka (variabilní symbol je z důvodu identifikace nutné vždy uvést), tj. např. v případě exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 220 EX 1234/17 bude variabilní symbol 123417. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení či název povinného.
  3. Na pokladně Exekutorského úřadu Praha 9, na adrese Pod Pekárnami 245/10 v době úředních hodin.
  4. Složenkou (poštovní poukázka typu A), kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol v podobě spisové značky daného exekučního řízení (viz. bod 1).

Při placení bankovním převodem z jiné banky než Raiffeisenbank a.s. a složenkou je třeba počítat s určitým prodlením ode dne zadání příkazu k úhradě či podání na poště do připsání na účet exekutorského úřadu.

Při platbě musíte vždy uvést variabilní symbol. Pokud platbu označíte nesprávným variabilním symbolem nebo žádný variabilní symbol neuvedete, nedojde k přiřazení platby na Vaši exekuci a ve vymáhání tak bude nadále, až do vyjasnění účelu platby, pokračováno.

Pro platby ze zahraničí:

Kód BIC: RZBCCZPP, IBAN: CZ6055000000001251007551.

Raiffeisenbank, a.s., www.rb.cz

Jak nepostupovat při exekuci

Jakmile je proti povinnému zahájeno exekuční řízení, musí být jeho dluh placen přímo na účet exekutorského úřadu. V případě platby na jiné místo (např. na účet oprávněného) můžete způsobit obtíže při dohledání platby a vyčíslení celkového dluhu. Exekutorský úřad není povinen dohledávat, ověřovat či zjišťovat tyto platby. Zároveň se tím povinný nezbavuje své povinnosti zaplatit náklady exekuce. V rámci komunikace s exekutorským úřadem se prosím nesnažte jakkoliv jednat o výši dlužné částky, nebo požadovat její odpuštění, toto není v možnostech soudního exekutora. S těmito žádostmi se obracejte na oprávněného, popř. jeho právního zástupce.

Jak mohu kontaktovat soudního exekutora

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek není osoba, která řeší konkrétní exekuční případy. Tím pověřil v souladu se zákonem své zaměstnance, kteří jsou kompetentní s Vámi jednotlivé případy projednat a rozhodovat o dalším postupu ve věci. Konkrétního zaměstnance, kterému byl přidělen Váš případ, a telefonní a emailový kontakt na něj naleznete ve vyrozumění o zahájení exekuce, jakož i ve veškerých dalších listinách vydaných soudním exekutorem, které jsou Vám doručovány. V případě, že se Vám nepodaří s daným zaměstnancem spojit, můžete rovněž využít služeb našeho callcentra. V případě kontaktování exekutorského úřadu jste povinen uvést své jméno, příjmení a spisovou značku daného exekučního řízení. Pokud nejste schopni toto sdělit, bude hovor či jiný způsob komunikace přerušen. Uvědomte si, že pracovníci exekutorského úřadu jsou značně pracovně vytížení, proto pokud se Vám nepodaří spojit se s námi telefonicky, využijte možnosti napsat nám e-mail. Je rovněž důležité mít neustále na paměti, že soudní exekutor, ani zaměstnanci úřadu, nenesou žádnou vinu na tom, že je proti Vám vedeno exekuční řízení. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu. Při jakémkoliv hrubém chování z Vaší strany vůči soudnímu exekutorovi nebo vůči jeho zaměstnancům bude hovor či jiný způsob komunikace okamžitě ukončen.

Je možné hradit dluh prostřednictvím splátkového kalendáře

Splátkový kalendář není zákonný způsob provedení exekuce a jeho uzavření je umožněno pouze těm povinným, jejichž osobní a majetkové poměry nedovolují zaplatit dluh najednou nebo provést některý ze způsobů exekuce určených zákonem. V případě, že jako povinný uzavřete se zaměstnancem exekutorského úřadu dohodu o zaplacení dluhu, považujte to za definitivní řešení situace, žádná potvrzení o uzavření splátkového kalendáře exekutorský úřad povinným nevydává. V případě, že dohodu nedodržíte, budou podniknuty další kroky. Rovněž v případě, že budete dohodu dodržovat, není tím vyloučeno provedení zákonných způsobů provedení exekuce. Důrazně upozorňujeme, že pokud již byly vydány exekuční příkazy, není povolení splátkového kalendáře důvodem pro jejich zrušení.

Exekuce je nařízena neoprávněně, jak mohu postupovat

Soudní exekutor většinou nemá k dispozici informace o událostech, ke kterým došlo před podáním exekučního návrhu. Proto v případě, že se domníváte, že je proti Vám nařízena exekuce neoprávněně, informujte o tom exekutorský úřad a využijte možnosti podat opravný prostředek. Svá tvrzení doložte příslušnými listinami např. stvrzenky o zaplacení, výpisy z účtu atd.

Mohu jednat prostřednictvím zástupce

V exekučním řízení můžete být zastoupen. Pokud Vás však bude zastupovat jiná osoba, je nezbytné, abyste předložili řádnou plnou moc, kterou je nutné založit do daného exekučního spisu, a to buď v originále, anebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie plné moci, plné moci zaslané faxem, plné moci zaslané e-mailem (neopatřené zaručeným elektronickým podpisem účastníka řízení), plné moci udělené pro jiná exekuční řízení, jakož i jiné nejasně formulované plné moci nebudou v exekučním řízení akceptovány.

V případě, že je soudnímu exekutorovi předložena plná moc pro obecného zmocněnce (ne právního zástupce) a soudnímu exekutorovi je známo z úřední činnosti, že tento obecný zmocněnec vystupuje v různých exekučních řízeních opětovně, pak soudní exekutor rozhodne o nepřípustnosti takového zastoupení. Podotýkáme, že nepřípustnost opětovného vystupování obecného zmocněnce v různých věcech souvisí s tím, že poskytování právních služeb je zákonem vyhrazeno zásadně advokátům. K zastupování účastníků fyzickými osobami, kterým zákon nesvěřil poskytovat právní služby, by proto mělo docházet jen výjimečně. Vystupováním v různých řízeních opětovně lze přitom zpravidla rozumět zastupování více než dvou účastníků v řízeních, které spolu skutkově nesouvisí, nebo zastupování stejného účastníka ve více než dvou řízeních, které spolu skutkově nesouvisí, přičemž je zřejmé, že nejde o činnost ojedinělou nebo jednorázovou.

Upozorňujeme, že v exekučním řízení nemůžete být zastoupen právnickou osobou a nemůžete být současně zastoupen více zástupci, ani kdyby to byli advokáti.

Zaplatil jsem, kdy bude exekuce ukončena

Zaplacení dluhu nemusíte exekutorskému úřadu oznamovat ani e-mailem, ani telefonicky. Pokud jste se drželi pokynů pro zaplacení dluhu a platbu jste označili správným variabilním symbolem, dojde k  automatické evidenci Vaší platby v daném exekučním řízení. Bezodkladně po přijetí platby bude Vaše exekuce ukončena, všechny vydané exekuční příkazy budou zrušeny a příslušné dokumenty týkající se ukončení exekuce Vám budou automaticky zaslány poštou. Bezodkladně po přijetí platby budou rovněž automaticky zaslány bance, plátci mzdy či jiného příjmu, katastrálnímu úřadu apod. dokumenty k uvolnění blokovaných účtů, mzdy či jiných příjmů, nemovitých věcí apod. Není zapotřebí toto urgovat.

Ukončení exekučního řízení můžete urychlit, a to zejména tím, že budete přebírat poštu na adrese trvalého bydliště a že si ji v případě nezastižení a uložení na poště vyzvednete. V případě, že se na adrese trvalého bydliště nezdržujete, pak je třeba oznámit exekutorskému úřadu změnu Vaší doručovací adresy.