Exekutorský úřad absolvoval zdárně kontrolu Ministerstvem spravedlnosti ČR

Exekutorský úřad absolvoval zdárně kontrolu Ministerstvem spravedlnosti ČR


Ve dnech 22.6.-4.7.2018 provedla kontrolní skupina Odboru exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR kontrolu Exekučního úřadu Praha 9. Předmět kontroly se skládal z obecné i zvláštní části a kromě jiného byla kontrolována zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování Kancelářského řádu a plynulost a délka exekučního řízení.

Z Protokolu o kontrole citujeme – „ VIII. Závěr.“

„Lze shrnout, že úřad je veden s potřebnou péčí a na vysoké odborné úrovni. V postupu soudního exekutora byla zjištěny pouze drobné nedostatky. Na výše uvedená dílčí pochybení zjištěná v jednotlivých spisech soudního exekutora tímto upozorňujeme.“

Výše uvedená dílčí pochybení byla projednána na poradě vedení úřadu, jakož i na dalších úrovních se všemi zaměstnanci a přijatá opatření by měla zamezit jejich opakování.