Účetní audit Exekutorského úřadu Mgr. Suchánka potvrdil bezchybné vedení účetnictví a dodržování zákonů

Účetní audit Exekutorského úřadu Mgr. Suchánka potvrdil bezchybné vedení účetnictví a dodržování zákonů


15.6.2020 - Citace z výroku auditora: „Provedli jsme audit účetní uzávěrky zadavatele Mgr. Michala Suchánka za rok  končící 31.12.2019. Podle názoru auditora účetní uzávěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv zadavatele k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků  za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“